آوامپ

اعتلای فرهنگ گردشگری و تسهیل سفر

اعتلای فرهنگ گردشگری و تسهیل سفر

آوامپ نرم افزار راهنمای صوتی مکان محور ایران به زبان های بین المللی است.

بنیان‌گذاران
نگار طلوع ناصری
بنیان‌گذار
مصطفی عابدینی
بنیان‌گذار
علیرضا امین صبوری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مصطفی عابدینی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر