آوش ایده بهسان

پلتفرم توانمندسازی تیم های نوپا

پلتفرم توانمندسازی تیم های نوپا

آوش ایده بهسان اولین ایده خود را که فروشگاه گل و گیاه آنلاین بود به اجرا درآورد. آوش به یک کارخانه استارتاپی تبدیل شده که از یک سو ایده وارد میشود و از سوی دیگر محصول یا خدمتی ارزش محور که نیازهای جامعه را برطرف می کند، خارج می گردد.

بازدیدهای اخیر