خدمات فنی مهندسی بنیان سازان شاهوار

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
رضا محبی
مدیر عامل
محدثه شاهسواری
رئیس هیئت مدیره
پریسا محبی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر