رشدانا - کسب و کار نوآفرین رشدان نادین

پلتفرم آموزش و ارتقاء توانمندی منابع انسانی

پلتفرم آموزش و ارتقاء توانمندی منابع انسانی

این پلتفرم با ارائه برنامه های رشدآموزی (کارآموزی) در قالب مسیرهای رشد، در حوزه مهارت آموزی کسب و کار های نوین به دنبال پر کردن خلاء موجود در فضای آموزش آکادمیک با آن چه که نیاز بازار کار است فعالیت می کند.

بازدیدهای اخیر