زیست بوم کارآفرینی امید ایرانیان

خدمات تجاری‌سازی

خدمات تجاری‌سازی

اعضا هیئت مدیره
ابوالفضل عالمی
رئیس هیئت مدیره
مدیحه محمودپور مطلق
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر