سامانه های پیشرفته توچال

سیستم های شبیه ساز و بازی های جدی، تولید موتورهای بازی و گرافیک و شبیه سازی

سیستم های شبیه ساز و بازی های جدی، تولید موتورهای بازی و گرافیک و شبیه سازی

شرکت سامانه های پیشرفته توچال در زمینه های سیستم های شبیه ساز و بازی های جدی (Serious Games)، تولید موتورهای بازی و گرافیک و شبیه سازی فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر