سورنا پردازش آریا

تولید کننده و ارائه کننده نرم افزارهای تخصصی و بازیهای رایانه ای..

تولید کننده و ارائه کننده نرم افزارهای تخصصی و بازیهای رایانه ای..

شرکت نرم افزاری سورنا پردازش آریا، تولید کننده و ارائه کننده نرم افزارهای تخصصی و بازیهای رایانه ای و سیتمهای هوشمند سازی و پلاک کوبی درختان و شناسنامه دار کردن الکترونیک درختان می باشد.

بازدیدهای اخیر