شتسا - تحقیق و توسعه سرمایه ایرانیان

ارائه سرویس های مالی

ارائه سرویس های مالی

شرکت تحقیق و توسعه سرمایه ایرانیان خلیج فارس با نام تجاری شتسا با عضویت در شورای نظام صنفی رایانه استان تهران متمرکز برروی محصولات و خدمات حوزه فناوری مالی ( FinTech) بوده است.

بازدیدهای اخیر