فن آوری بن یاخته

مرکز خصوصی در حوزه مهندسی بافت و نانوتکنولوژی

مرکز خصوصی در حوزه مهندسی بافت و نانوتکنولوژی

مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته به‌عنوان مرکز خصوصی در حوزه مهندسی بافت و نانوتکنولوژی درایران، فعالیت‌های خود آغاز نمود.

بازدیدهای اخیر