مانی پارس ماد

بازی و سرگرمی خلاقانه بانکی و سواد مالی

بازی و سرگرمی خلاقانه بانکی و سواد مالی

مانی پارس ماد علاوه بر استفاده از تجربیات بانکداران، سعی دارد با نگاهی جدید به صنعت، راه حل های خلاقانه برای مسائل و چالش های روزمره بیابد.

بازدیدهای اخیر