پیشگامان کارآفرینی پرشیا - پیشگامان کارآفرینی پرشیا

سرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه گذاری خطرپذیر

اعضا هیئت مدیره
سید امیرحسین شبیری
مدیر عامل
سرمایه گذاری ها
تاندوری
هم نماد
فیاتک دی سی
شگرفیست
اپتیت
9,900,000,000 ریال
بازدیدهای اخیر