گروه توسعه سرمایه گذاری ایران و چین

رمزارز

رمزارز

توسعه تجاری ایران و چین به بازرگانی، مشاوره، صنایع فلزات سنگین و غیر سنگین، ساخت نیروگاه های گازی و خورشیدی، فناوری اطلاعات و مرکز داده ها می پردازد. این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر