ManaIBC

سرمایه گذاری خطرپذیر بر کسب و کارهای نوپا

سرمایه گذاری خطرپذیر بر کسب و کارهای نوپا

تمرکز مرکز بین المللی کسب و کار مانا روی شرکت های نوآور، کارآفرینان آینده و شرکت های تولید و صنعتی است که تجربه و شناخت کافی در زمینه رشد کسب و کار خود در بازارهای بین المللی و منطقه ای ندارند.

بازدیدهای اخیر