سازمان مدیریت صنعتی

اطلاعات تماس
آدرس اصلی
ایران، تهران، تهران
دانشجویان
سجاد میرصفوی
لیسانس - مدیریت بازرگانی - بازرگانی
روئین صمدزاده
فوق لیسانس - مدیریت اجرایی
بازدیدهای اخیر