مدیر شریعت زاده

سوابق هیئت مدیره
مرکز نوآوری و فناوری ورزشی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر