هاجر نوریانی

سوابق شغلی
مشاور مدیرعامل
صنایع خلاق سروش سیما
بازدیدهای اخیر