تامین مالی جمعی

در اینجا نمایی کلی از حوزه تامین مالی جمعی ارائه شده است که شامل شرکت ها، اشخاص و نهادهای دولتی و حاکمیتی است که حول موضوع تامین مالی جمعی فعالیت دارند.