تجارت الکترونیک

در اینجا نمایی کلی از حوزه تجارت الکترونیک ارائه شده است که شامل شرکت ها، اشخاص و نهادهای دولتی و حاکمیتی است که حول موضوع تجارت الکترونیک فعالیت دارند.