حاکمیت و نظامی

در اینجا نمایی کلی از حوزه حاکمیت و نظامی ارائه شده است که شامل شرکت ها، اشخاص و نهادهای دولتی و حاکمیتی است که حول موضوع حاکمیت و نظامی فعالیت دارند.