معدن و متالورژی

در اینجا نمایی کلی از حوزه معدن و متالورژی ارائه شده است که شامل شرکت ها، اشخاص و نهادهای دولتی و حاکمیتی است که حول موضوع معدن و متالورژی فعالیت دارند.