پرداخت

در اینجا نمایی کلی از حوزه پرداخت ارائه شده است که شامل شرکت ها، اشخاص و نهادهای دولتی و حاکمیتی است که حول موضوع پرداخت فعالیت دارند.