فضای کار اشتراکی

در اینجا نمایی کلی از حوزه فضای کار اشتراکی ارائه شده است که شامل شرکت ها، اشخاص و نهادهای دولتی و حاکمیتی است که حول موضوع فضای کار اشتراکی فعالیت دارند.