رسانه اجتماعی

در اینجا نمایی کلی از حوزه رسانه اجتماعی ارائه شده است که شامل شرکت ها، اشخاص و نهادهای دولتی و حاکمیتی است که حول موضوع رسانه اجتماعی فعالیت دارند.