آبان شیمی تجهیز - آبان شیمی تجهیز

تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی و صنعتی، نفت و گاز و پتروشیمی، آب و فاضلاب، مواد غذایی

تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی و صنعتی، نفت و گاز و پتروشیمی، آب و فاضلاب، مواد غذایی

فروش دستگاه کروماتوگرافی مایع و گازی، آنالیز عنصری، اشعه ایکس . تمامی تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاهای تحقیقاتی و صنعتی

بازدیدهای اخیر