آب راه نقشه البرز

حفظ و تامین نیازهای مشخص شده در جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی

حفظ و تامین نیازهای مشخص شده در جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی

اعضا هیئت مدیره
علی خادمی آستانه
رئیس هیئت مدیره
محمد علیخانی
بازدیدهای اخیر