آراتل

سرمایه گذاری خطرپذیر بر استارتاپ های نوپا

سرمایه گذاری خطرپذیر بر استارتاپ های نوپا

آراتل، اکوسیستم کامل کارآفرینی با ارائه خدمات فضای کار اشتراکی استارتاپ استودیو، حمایت های سازمانی و ... حامی استارتاپ های نوپا است.

بنیان‌گذاران
سید محمد حسین کاظمی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
سید محمد حسین کاظمی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر