آرکا سرمایه ایرانیان

شرکت آرکا سرمایه‌ ایرانیان توسط سه نفر از دانش‌آموختگان حوزه‌ی مالی و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف تشکیل گردیده و از آغاز بر موضوعاتی از جمله یادگیری ماشین، داده‌کاوی و پیش‌بینی روند بازار سرمایه تمرکز کرده است. در این راستا، گردآوری داده‌ها و ساخت پایگاه داده‌ی مناسب، توسعه‌ی الگوریتم‌های کارا در بازار‌های مالی ایران و جهان را در پی داشته است.

جذب سرمایه
معنا
بازدیدهای اخیر