عکس پروفایل آمپر داریو

آمپر داریو

شتابدهنده حوزه حمل و نقل و خودرو

عکس پروفایل آمپر داریو

آمپر داریو

شتابدهنده حوزه حمل و نقل و خودرو

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اعضا هیئت مدیره

سازمان ها یا نهادهای بالادستی