آنزیمیکس

تولید مستر کیت مولکولی
سلامت: نظارت و تشخیص بیماری

تولید مستر کیت مولکولی

تولید انواع آنزیمهای پلیمرازی و ترنسکریپتاز و فرموالسیون آنها به صورت مسترمیکس و تک مرحله‌ای.

بنیان‌گذاران
فرزانه حجتی
بنیان‌گذار
فهیمه حسینی
بنیان‌گذار
دریافت خدمات شتابدهی
بُندا لَب
افراک
بازدیدهای اخیر