ابتکار نانو صنعت کیمیا

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
محبوبه رستم صولت
مدیر عامل
سیدعلیرضا هاشمی
عضو هیئت مدیره
سیدمجتبی موسوی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر