ارتباطات و رسانه رسا

طراحی و تولید محتوا، محتوای دیجیتالی و دیداری و شنیداری

طراحی و تولید محتوا، محتوای دیجیتالی و دیداری و شنیداری

علوم ارتباطات رسا متن نقش جهان در زمینه طراحی و تولید محتوا، محتوای دیجیتالی و دیداری و شنیداری فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر