ارتعاش آوین سازه

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
سیاوش سروشیان
مدیر عامل
سام سروشیان
رئیس هیئت مدیره
سامان سروشیان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر