استحصال کاتالیست

کاتالیست­

کاتالیست­

کاتالیست­ها از عناصر مهمی نظیر پلاتین و پالادیم بهره می­برد. این فلزات در بسترهای کربنی پوشش دهی می­شوند. احتمال حضور ترکیباتی نظیر روی و آهن نیز در ترکیب درصد کاتالیست وجود دارد. فلزات پلاتين و پالادیم که فلز فعال کاتاليست ­های هیدروژناسیون به شمار مي­روند دارای اهميت اقتصادي بالايی می باشد، لذا ضروري است که اين فلز پر ارزش را از کاتاليست ­های مستعمل جداسازی کرده و دوباره استفاده کرد.

بازدیدهای اخیر