اشراق استادی

کسب و کار صادرات خدمات آموزشی
اطلاعات تماس
ادمین سایت
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
سایت اصلی
رایانامه

کسب و کار صادرات خدمات آموزشی

اشراق استادی از سال 1398 تاکنون در جهت ایجاد توسعه ارتباطات بین المللی علمی، تجاری، فناوری و اجتماعی بین کشور ایران و دیگر کشورها مشغول به فعالیت است. در همین راستا این موسسه در زمینه همکاری های بین المللی و توانمند سازی مهاجرین مقیم ایران فعالیت داشته است.

جذب سرمایه
داوین
بازدیدهای اخیر