اقتصاد سبز فرامرزی

انرژی های تجدید پذیر، اقتصاد مقاومتی، مدیریت هوشمند پسماند خشک و حفظ محیط زیست

انرژی های تجدید پذیر، اقتصاد مقاومتی، مدیریت هوشمند پسماند خشک و حفظ محیط زیست

شرکت اقتصاد سبز فرامرزی در سال ۱۳۹۱ با هدف و رویکرد حل مشکلات زیر ساختی در عرصه انرژی های تجدید پذیر، اقتصاد مقاومتی، مدیریت هوشمند پسماند خشک و حفظ محیط زیست فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر