الکترودیالیز معکوس

فرآیند های غشایی

فرآیند های غشایی

فرآیندی که در این دستگاه اتفاق می افتد مشابه فرآیند الکترودیالیز(ED) است و فرقی که با روش ED دارد در این مورد است که در ED معمولا مشکل رسوب گذاری در غشاها وجود دارد ولی در EDR به علت معکوس شدن جریان رقیق و غلیظ درون استک ها و غشاها این رسوب گذاری وجود ندارد و یا به عبارتی حداقل مقدار ممکن را نسبت به سایر روش ها داراست.

بازدیدهای اخیر