الکترونیک افزار آزما

خرید و فروش و اجاره و واردات و صادرات کلیه لوازم الکترونیکی و الکتریکی

خرید و فروش و اجاره و واردات و صادرات کلیه لوازم الکترونیکی و الکتریکی

اعضا هیئت مدیره
امید بردباربه
مشاوران
جمشید بردبار
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر