الکترونیک سروش صنعت بریس

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
محمودرضا سروش
مدیر عامل
فاطمه سروش
عضو هیئت مدیره
محمودرضا سروش
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر