الیاف بلورین تار

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
نادر لطفی فرزقی
مدیر عامل
محمد لطفی فرزقی
رئیس هیئت مدیره
سیده فاطمه حسینی نسب
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر