امن پایه ریزان کارن

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
محمد رزاقی
رئیس هیئت مدیره
حامد کلهرودی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر