امین - مرکز پژوهشی نانو سیستم های مدار مجتمع امین خصوصی

راهکارهای هوشمند مبتنی میکروالکترونیک و سیستم‌های مجتمع

راهکارهای هوشمند مبتنی میکروالکترونیک و سیستم‌های مجتمع

مرکز پژوهشی نانوسیستم‌های مدار مجتمع امین که در سال 1396 پایه‌گذاری شد، ارایه دهنده راهکارهای هوشمند مبتنی میکروالکترونیک و سیستم‌های مجتمع است. این مرکز ارایه دهنده خدمات و راهکارهای جامع سیستمی بر اساس فناوری‌های پیشرفته چندرشته‌ای است که مورد استفاده بازار لوازم الکترونیکی و اینترنت اشیا (IoT) می‌باشد.

بازدیدهای اخیر