اندیشه نگار پارس

مشاوره، طراحی و اجرای مراکز داده و مدیریت عملیاتی

مشاوره، طراحی و اجرای مراکز داده و مدیریت عملیاتی

اندیشه نگار پارس با سابقه فعالیت در حوزه در حوزه مشاوره، طراحی و اجرای مراکز داده و مدیریت عملیاتی خدمات خود را در چهار بخش خدمات پیش از فروش، فروش، پشتیبانی و خدمات پس از فروش و نیز آموزش در اختیار کلیه دستگاه ها، سازمان ها، بانک ها، شرکت ها، متقاضیان بخش خصوصی و فعالین حوزه High-Tech قرار می دهد.

بازدیدهای اخیر