اکسیرپویش دیبا

کودهای زیستی
کشاورزی: فناوری کشاورزی: باروری و تغذیه

کودهای زیستی

تزریق بیش از حد کودهاي شیمیایی براي به حداکثر رساندن بهره‌وري کشت باعث می‌شود که درصد قابل توجهی از کود وارد شده به خاك بدون اینکه در سرنوشت کشت تاثیر قابل توجهی بگذارد، به آلوده‌کردن خاك و منابع آبی پایین‌دست منجرشود. به همین دلیل طیفی از کودهاي زیستی به منظور تغییر فلسفه رساندن عناصر مغذي به گیاه، وارد فاز تجاري شده‌اند. وظیفه اجزای باکتریایی موجود در این کودهای زیستی، شکستن ساختارهاي معدنی موجود در خاك و تامین عناصر معدنی مورد نیاز گیاه بدون نیاز به تزریق کودهاي شیمیایی متداول است. ازت، فسفر و پتاسیم از جمله پرمصرف‌ترین عناصر معدنی مورد نیاز گیاه هستند که به عناصر ماکرو نیز شهرت دارند. کودهاي تولید شده در شرکت اکسیر پویش دیبا توانسته‌اند با واردکردن میکروارگانیسم‌هاي سودمند خود به خاك، ازت و فسفر مورد نیاز گیاه را از ساختارهای معدنی موجود در خاك تامین نموده و به عنوان یک محصول فناورانه که در لبه دانش کشاورزي مدرن قرار دارد، با قیمت تمام‌شده بسیار پایین به بازار مصرف داخلی و خارجی عرضه شود.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی
دریافت خدمات شتابدهی
نوپاهای فناوری‌های همگرا
بازدیدهای اخیر