ای تکمیلی

سامانه هوشمند الکترونیکی خدمات تکمیلی

سامانه هوشمند الکترونیکی خدمات تکمیلی

سامانه هوشمند الکترونیکی خدمات تکمیلی بستری است جهت تحقق زندگی الکترونیکی ایرانیان تا در این بستر بتوانند خدمات تکمیلی آنلاین را با بهره گیری از هوش مصنوعی هر چه مفید تر و موثرتر دریافت نمایند.

بنیان‌گذاران
سعید برهانی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
سعید برهانی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر