بانیکس - بانی زندگی هوشمند

سامانه آنلاین درخواست خدمت

سامانه آنلاین درخواست خدمت

بانیکس سامانه آنلاین درخواست خدمات زیبایی بانوان و نظافت در محل می باشد.

بنیان‌گذاران
مجید اربعی یزدی
بنیان‌گذار
حامد بی غم
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مجید اربعی یزدی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر