بایوران - فن‌آوری زیستی طبیعت‌‌گرا

تولید کودها، آفتکش‌‏ها و فرآورده‌‏های پروبیوتیک

تولید کودها، آفتکش‌‏ها و فرآورده‌‏های پروبیوتیک

تولید فرآورده‌های بیولوژیک در حوزه‌های محیط‌ زیست، کشاورزی و دامپروری

بازدیدهای اخیر