بردار پرداز هوشمند سپهرآیین

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
محسن محمدی
عضو هیئت مدیره
علیرضا زحمتکش کلاچاهی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر