برنا پویش سازان هوشمند آریایی

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
سجاد کبیر
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر