بساپلیمر - بسپار سازان ایرانیان

تولید محصولات با فناوری پیشرفته در زمینه مواد پلیمری

تولید محصولات با فناوری پیشرفته در زمینه مواد پلیمری

شرکت بسپار سازان ایرانیان در حوزه تولید محصولات با فناوری پیشرفته در زمینه مواد پلیمری فعال است.

اعضا هیئت مدیره
محمد رونق باغبانی
رئیس هیئت مدیره
بابک رونق باغبانی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر