بومیکس

شتابدهی در حوزه بیوتکنولوژی

شتابدهی در حوزه بیوتکنولوژی

مدل بومی شده بروز کسب و کار در بیوتکنولوژی در ایران با همراهی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

بنیان‌گذاران
رامین فاضل
بنیان‌گذار
بازدیدهای اخیر